Saturday, October 31, 2009

Applause Please !

applause-2[1]ശശിയണ്ണന്റെ പുസ്തക പ്രകാശന പരിപാടി എല്ലാം ഗംഭീരമായിരുന്നു. പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഓരോരുത്തരും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു. ഒരു കല്യാണ വീടു സന്ദർശിച്ച നുഭൂതിയായിരുന്നു.

അഭിനന്ദനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും പിടികിട്ടുന്നില്ല.

UAEയിൽ സിത്താർ വായനക്കാരിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനാണു് ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിത്താർ വായന ഉണ്ടായിരുന്നു.  അതുപോലെ തന്നെ UAEയിൽ Western classical symphony orchestraയിൽ violin വായിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി നിഥിൻ "വാവ" യാണു്. Western Classical വായിക്കുന്ന മലയാളികൾ ഇവിടെ വെറെ ഉണ്ടോ എന്നു തന്നെ സംശയമുണ്ടു.

സംഗീത അവതരണത്തിന്റെ അവസാനം കയ്യടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതു് കലകാരനു കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു അംഗീകാരം ആണെന്നാണു്  എന്റെ അറിവു്. ഇവരുടെ ഓരോ പരിപാടികൾ കഴിയുമ്പോഴും  കയ്യടിക്കാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നതു കേട്ടു. ഒന്നോ രൊണ്ടോ പേർ കയ്യടിച്ചു. മറ്റുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടി മലർന്നു നിവർന്ന് കസേരകളിൽ ഇരുന്നു.

ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വിമാനം Runwayയിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാർ കയ്യടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ടു. ഇന്നു വരെ ഇന്ത്യയിൽ വിമാനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതു കേട്ടിട്ടില്ല.

അപ്പോൾ എന്റെ ചോദ്യം ഇവയാണു്:

കയ്യടിച്ചു് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതു് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരമാണോ? പണ്ടു കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഈ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നോ?
അവതരിപ്പിച്ച സംഗീതം മലയാള സില്മാ ഗാനം അല്ലാത്തുകൊണ്ടാണോ ജനം കയ്യടിക്കാത്തു്?
കൈയ്യടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതു്, പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികളുടെ പരിപാടികൾ കഴിയുമ്പോൾ, നമ്മൾ മലയാളികളുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ലയോ? രാഷ്ട്രീയ കാരുടേ  പ്രസംഗത്തിനു മാത്രമേ കൈയ്യടിക്കാവു എന്നു് ഏതെങ്കിലും രഹസ്യ study-classൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ടോ?

സംശയങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തീർത്തു തരും എന്നു കരുതുന്നു.

Thursday, October 29, 2009

Dealing with "Friends" who add you to social networks.

നമ്മളുടെ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ സ്വകാര്യത ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. ആർക്കു വേണോങ്കിലും ആരുടേ email തോന്നിയതുപോലെ തൂക്കി വിൽക്കാം. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ആണു നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് സഹോദരങ്ങൾ നമ്മളുടേ email കണ്ടവന്റെ social networking കുന്ത്രാണ്ടത്തിൽ കൊണ്ടിടുന്നതു്. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതു്.

അപ്പോൾ എനിക്ക് സഹികെട്ട് ഒരിക്കൽ ഒരുത്തനു ഈ മറുപടി അയച്ചു. അതിനു് ശേഷം അവന്റെ ശല്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
Hey, how are you,
I'm [unknown mallu]
I have added you as my friend, I'm waiting for your acceptance and also I want to introduce my new friends to you ...


Please click here to accept me as your friend : http://www.[some mass mailing scam outfit].com/signup.php?signup_referer=[the same idiot mallu friend]
I think you are my good friend and you will not ignore me. ;-)
Most important thing i want to share with you is .. we can recharge our mobile for free. Thousands of members are recharging their mobiles for free everyday.

Click here to recharge your mobile for free :

http://www.[mass mailing scam outfit].com/signup.php?signup_referer=[idiot]


-Thanks.
[loving idiot mallu]


എന്റെ മറുപ്പറ്റി ഇപ്രകാരം ആയിരുന്നു.
Dear email acquaintance

I refuse to believe that you have been suffering from this terrible epidemic that has gripped most of the mallu community.

I received this message from [some mass mailing scam outfit], They say you have added my email address to their list. Since you have taken this liberty to distribute my email address to yet another indian social networking site, pray tell me what drove you to this act of gratitude?  Did any of my actions make you feel that I was in terrible need of the company of such friends. Or was it your illumination that my present company was too mediocre that I may be in need of a friendship overhaul? You must feel that I am missing the zest and the zing-bang-ding-a-ling-dong in my life, otherwise you wouldn't do such an act of kindness.  Would you?

What ever the reason please do write and let me know.

Cheers.

Nishad Kaippally


A List of good "Friends" who think I should be on one or more of these Social Networks will be published here so spammers may pick them up and give some of the goodness back to them.
Rafeeq Kizhattur
Rohini Krishnan

Wednesday, October 28, 2009

Extremely Drug Resistant Tuberculosis

സുഹൃത്തുക്കളെ

2002ൽ Amsterdamൽ design consultant ആയി ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണു് എനിക്ക് വലതു കാലിൽ tubercular osteomyelitis എന്ന രോഗം പിടിപെടുന്നതു്. Pulmonary infection ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പു തന്നെ ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. രണ്ടു മാസത്തിനകം 69 kilo ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ 48 കിലോ ആയി മാറിയിരുന്നു. കേർളത്തിൽ എത്തിയശേഷം വലതു കാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴ ശസ്ത്രക്രി ചെയ്തു് നീകം ചെയ്തു. ആറു മാസം എന്നും ഞാൻ Isoniazid, Rifampicin, Ethambutol, Pyrazinamide എന്ന മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു. 2004ൽ ഞാൻ തിരിച്ചു UAEയിൽ പൂർവധികം വാശിയോടെ തിരിച്ചെത്തി.

ഞാൻ ഈ രോഗത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ഒരാളാണു്. കൃത്ത്യമായി മരുന്നു കഴിച്ചാൽ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു രോഗമാണു് Tuberculosis. ഇന്ത്യയിൽ അനേകം TB centerകൾ സൌജന്യമായി മുകളിൽ പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടു്. എല്ലാ pharmacyകളിലും ഈ മരുന്നുകൽ ലഭ്യമാണു. മുഖലിൽ പറഞ്ഞ മരുന്നുകളുടേ dosage കൃത്യമായി കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ രോഗം മാരകമായ drug resistant TBയും, extremely drug resistant TBയും ആയി മാറുകയും ചെയ്യും.


Dealing with ridiculous email forwards

ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഒരു ബ്ലോഗ് എഴുതുന്നു എന്ന ഏക കാരണം കൊണ്ടുമാത്രം എനിക്ക് ധാരാളം emailകൾ വരാറുണ്ടു്. ഇതിൽ 99 ശതമാനവും email forwardകളാണു്. കാര്യമായി ഒന്നും എന്നോടു നേരിട്ട് പറയാനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള email സൌഹൃദം എനിക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന forward കൾക്ക് ഞാൻ അയക്കുന്ന മറുപടി ഇതാണു്.

Congratulations

Your email belongs to one or more of the following categories:
  1. Extremists Islamic anti-western propaganda
  2. Plain old silly mallu email forward,
  3. Adding me to some social network
  4. Using my email address in the TO section along with other strangers and forwarding it to more smart people like you.

You are one e-mail away from being on my prestigious email block list which I will soon be publishing on-line on my blog. Once you are one this list all emails you send to me will be simply forwarded back to you.

Hope to see you in the Block List soon.

Thank you

The Block List

Category 4) Using my email address in the TO section along with other strangers and forwarding it to more smart people like you.
vinod g nair <vinu1gnair@gmail.com>
martin tom <kudippara@gmail.com>
john kutty <johnkuttyo@yahoo.com>
gopakumar VS <gopanvs@gmail.com>Monday, October 19, 2009

ജ്വാലകൾ ശലഭങ്ങൾ; പുസ്തക പ്രകാശനം

book_release_image

ശശി (കൈതമുള്ള്) എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "ജ്വാലകൾ ശലഭങ്ങൾ" എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ  പ്രകാശനം ചടങ്ങ് Majestic Hotel, Bur Dubaiയിൽ വെച്ച് 2009,  ഒക്റ്റോബർ 30-ആം തിയതി രാവിലെ 9:00 മണിക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണു്.

ഈ പരിപാടിക്കായി നിർമ്മിച്ച പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ താഴെ കാണുന്ന code ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു്.


Friday, October 09, 2009

UID Card in India

ബഷീര്‍ Vallikkunnuന്നിന്റെ ഈ ലേഖനത്തിനുള്ള മറുപടിയാണു്.

ഇന്ത്യയിൽ UID  Card വരാൻ പോവുകയാണു്. Infosys തലവനായിരുന്ന നന്ദൻ നിലേക്കനി ഈ പദ്ധതിയുടെ തലവനായി നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണു്. ഇന്ത്യയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന നേപ്പാളികളും, ബങ്ക്ലാദേശികളും, പാകിസ്ഥാനി ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് തീവ്രവാദികൾക്കും,  ഇനി ഒരു Card ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. റാഷൻ കാർഡും, ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസെൻസും, പാൻ കാർഡും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല. അസമിലും, പശ്ചിമ ബങ്കാളിലും നുഴഞ്ഞു കയറി താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യൻ പൌരത്വെം സമ്മാനിച്ചു് കുറേ വോട്ട് ലഭിക്കാനും ഈ കാർഡ് സഹായിക്കും.

ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു Election card ഉണ്ടല്ലോ. ഈ card കുറച്ചുകൂടി വിപുലമാക്കിയാൽ ചിലവു കുറക്കാമല്ലോ. അതു പോരാഞ്ഞിട്ടാണു് ഇനി ഒരു UID Card. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ Infosysനു കാശുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.   കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന Infosys പോലുള്ള IT കമ്പനികളെ കരകയറ്റാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഓരോ തട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ ആണെന്നു ഈ പദ്ധതി വിശദമായി പഠിക്കുന്നവർക്ക് മനസിലാക്കും. അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്തുകൊണ്ടു Open Source software ഉപയോഗിച്ചു് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നില്ല.

അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും Micro$oft ഒരു വഴിക്കായതുകൊണ്ടു് ഈ പദ്ധതിയിൽ പങ്കാളിയാവാൻ Gates അച്ചായനു് വല്ലാത്ത മോഹം ഉണ്ടെന്നും പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിഞ്ഞൂടാത്ത പാവം ഗ്രാമവാസികൾക്ക് ജനന തീയതി പോലും അറിയും എന്നു തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പദ്ധതി നാലഞ്ചു് വർഷം നീട്ടികൊണ്ടു പോകാൻ നന്ദൻ നിലേകനിയും സഹപാടികളും  വിചരിച്ചാൽ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല United Statesലും Europeലും ഉള്ളതുപോലെ ജനിച്ച ഉടൻ കൊടുക്കുന്ന Social Security Number ഒന്നുമല്ല ഈ പുതിയ card. 18 വയസിനു മുകളിൽ കൊടുക്കാനുള്ളതാണു്. ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ട് തട്ടിപ്പാണെന്നു തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നല്ല തട്ടിക്കൂട്ടൽ.

UID Cardന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം മറ്റൊന്നുമല്ല. സ്വകാര്യത നിയമങ്ങൾ എന്താണെന്നുപോലും വിവരമില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒരു Databaseൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണു്.  അതും ഇന്ത്യൻ software developersന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ. ഈ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടും എന്നുപോലും ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. കൈക്കൂലി ഒരു വരുമാന മാർഗ്ഗമായി സ്വീകരിച്ചു് ജോലിക്ക് പോകുന്ന സർക്കാർ ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലൊരു database എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും എന്നു് വള്ളിക്കുന്നിനെ പോലുള്ള്  "Journalist"നു പറഞ്ഞു തന്നാലും മനസിലാകില്ല.

ഈ Cardൽ സൂഖ്സിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇവയാണു്. Debit Card, Credit Card , Tax information, Bank Account, Utility Bill information etc.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും  corrupt ആയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക 19ആം  സ്ഥാനമാണു. (source: Transparency International). അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പേരും, വരുമാനവും, bank accountഉം, credit cardഉം, വയസും, Driving License നമ്പരും എല്ലാം ഈ Cardൽ സൂക്ഷിക്കണം.  1000 രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ വിവരവും ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ഒരു DVDയിൽ ആക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്യും.

നാളെ ഇനി ഇന്ത്യാക്കാരെല്ലാം Microchip Implants ശരീരത്തിൽ കുത്തിവെച്ചു കൊണ്ടുനടക്കണം എന്നു ഏതെങ്കൈലും കൂതറ പറഞ്ഞാൽ വള്ളിക്കുന്നു അതും ചുമന്നു നടന്നു വിളിച്ചു കൂവും.

On a seperate note. എന്റെ UAE National ID ലഭിച്ചതു് ഈ January 2009ൽ ആണു്. Sharjah Freezone, Jebel Ali Freezone, Municipality, Airport, തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കഷണം ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

Tuesday, October 06, 2009

കണ്ടതു്വലിച്ചു വാരി ചവറുപോലെ dialogueഉം എഴുതി,  നരച്ചു മൂക്കിൽ പല്ലു വന്നു് കിഴവന്മാർക്ക് കോടികൾ കൊടുത്തു് നിർമിക്കുന്ന സിനിമകളെകാൾ എത്രയോ ഭേതം.

കാണുക.

ശശി തരൂറുമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച്ച.

ഇന്നലെ വൈകിട്ടി  ദുബൈ Marco Polo Hotelൽ  തിരുവനന്തപുരം പ്രവാസി സംഘടനയായ TEXAS (!) കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് സഹ മന്ത്രി ശ്രീ ശശി തരൂറിനു് സ്വീകരണം നൾഗി. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട സദസിൽ ഭൂരിഭാഗം തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവരായിരുന്നു. ഔപചാരികമായ ചടങ്ങുകൾക്കൊടുവിൽ സദസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകർ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോടു് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി.

ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകസഭ അംഗമാണെന്നുള്ളതു് ശരിയാണു്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ portfolio വിദേശകാര്യ സഹ മന്ത്രി പതവിയാണെന്നുള്ളതു്  സദസിൽ ഇരുന്നവരിൽ പലരും മറന്നു എന്നു തോന്നുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയും, സംസ്ഥാനമന്ത്രിയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ദുബൈയിലെ മലയാളി മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ബാലിശമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സരസമായി തന്നെ അദ്ദേഹം മറുപടിയും കൊടുത്തു.

ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയത്തെ കുറിച്ചോ, ഇമറാത്തിലേക്ക്  ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമുള്ള കയറ്റുമതി കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചോ,  തൊഴിൽ സാദ്ധ്യതകൾ കൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ പ്രവാസി പെൻഷൻ പ്രശ്നം മറക്കാതെ അവർ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാചകങ്ങളിൽ ആംഗലയ പദങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം വളരേയധികമായിരുന്നു. ശശി തരൂറിന്റെ മലയാളം ഒരുപാടു മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്.

"മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തകർ" ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ:

1) താങ്കൾക്ക് മുമ്പൊരിക്കൽ UAEയിൽ ജോലിയുണ്ടായിരുന്നില്ലെ. ആ സ്ഥാപനവുമായി ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടോ?
ഉ: ഇല്ല. മുമ്പ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതു ശരിയാണു്. ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് ആ ജോലി രാജിവെക്കുകയും, 2008മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്ഥിര താമസക്കാരനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം പദ്ധതിയേകുറിച്ചു് എന്താണു് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു നടപടിയും എടുക്കാത്തതു്?
ഉ. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയം കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പരിഗണനക്കായി രേഖമൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നും. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം താല്പര്യത്തിൽ തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി സുപാർശ്ശ ചെയ്യും എന്നും പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ മാത്രം പ്രോജക്റ്റായിട്ടാണു് ഇരിക്കുന്നതു് എന്നു് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി.

3) തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനം.
ഉ. സംസ്ഥാന സർക്കാറിനോടു അനൌപചാരികമായി ഈ ആവശ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നല്ലാതെ അധികം ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല എന്നാണു എനിക്ക് മനസിലായതു്.

4) പിന്നെ സാധാരണ മന്ത്രിമാർ വരുമ്പോൾ വെറും ചടങ്ങുകളായി മാറിയ സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. വിമാന കൂലി, പ്രവാസികൾക്കുള്ള വോട്ട് അവകാശം, പ്രവാസ പെൻഷൻ. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്തവളത്തിലേക്കുള്ള പൊട്ടക്കുളം പോലെ കിടക്കുന്ന റോഡ് നന്നാക്കുന്ന കാര്യം, അങ്ങനെ ചിലതു്.

5) അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്റേതായിരുന്നു. എനിക്ക് അനുവദിച്ച 30 second പാഴാക്കിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു് മനസിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ വെച്ചു കാച്ചി.

Sir, I am a follower of your tweets on twitter. I even saw you sent one while you were sitting there. It is really cool that we have a young charismatic Minister in parliament who tweets about the daily events. You have suerly set a trend. But sir you could also allow the vast majority of Indians to raise their concerns. Most indians do not even own a PC, so it would be ideal to impliment a system to receive SMS messages.   This will set a milestone in dialogue between leaders and the electorate.ഉ: I do receive quite a lot of questions on-line  and I try to answer most of them. If such a system was implemented the volume of messages will be quite huge. However I am sure this is something I will look into. I am sure there can be some way to handle this.

ഇന്ത്യയിൽ ശശി തരൂർ പോലൊരു നേതാവു അപൂരവമാണു്. വെള്ളമുണ്ടുടുത്തു് കൈതൊഴുതു തീപ്പൊരി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന, കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ എതിർ കക്ഷിയെ ചെളിവാരി എറിയുന്ന തറ രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിന്നു ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി കേട്ട ശേഷം സമാധാനമായി ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്ന ജനപ്രതിനിധി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ശ്രദ്ദേയമായ ഒന്നു് എതിർ കക്ഷികളെ ആരെയും പരാമർശിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണു്.  ഈ മനുഷ്യന്റെ professionalism കണ്ടു  ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

ശശി തരൂർ വളരെ അനൌപചാരികമായി തന്നെയാണു് ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പ്രസംഗിച്ചതും ജനങ്ങളുമായി ഇടപ്പെട്ടതും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ചിത്രം എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ UAE protocol departmentന്റെ സുരക്ഷ സന്നാഹം വളരെ ശക്തമായതിനാൽ എങ്ങോട്ടു തിരിഞ്ഞാലും ഒരു തടിമാടന്റെ നെഞ്ചു മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.

DSC01757_Closeup
Shashi Tharoor checks his Blackberry during the meeting


DSC01757
Shashi Tharoor at the Open Forum meeting in Dubai October 6 2009

Sahshi Tharoor's Twitter Page