Thursday, October 21, 2010

Breath IT !!


Gitexൽ കേരള സർക്കാറിന്റെ stand സന്ദർശിച്ചു. Environmentally friendly green technology ഒക്കെയാണല്ലോ ഇപോഴത്തെ trend. അതുകൊണ്ട കേരളവും അതിനെ പിന്തുടരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നു തോന്നുന്നു. "it@Kerala "Breath IT. Live easy" എന്ന വാചകം പച്ച നിറത്തിൽ screen print ചെയ്ത ചണം കൊണ്ടു നിർമ്മിച്ച ഒരു സഞ്ചിയിൽ കുറച്ചു brochureകൾ തന്നു.

സാദനം കൈയിൽ തന്നപ്പോൾ തന്നെ Plastisol ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച screen printing മഷിയുടെ സുന്ദരമായ മണം എന്റെ മൂക്കിലുള്ള രോമങ്ങളെ പുളകം കൊള്ളിച്ചു. 

നാട്ടിൽ ബന്ധുക്കൾ തരുന്ന കല്യാണക്കുറിയും അളിയന്മാരുടെ വിലകുറഞ്ഞ business cardഉം കൈയിൽ തരുമ്പോൾ ഉള്ള ആ മണം ഉണ്ടല്ലോ? അതു തന്നെ. വിവരമില്ലാത്ത പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ മനോഹരമായ മണം തരുന്ന ഈ മഷി environmental മാങ്ങാത്തൊലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉപയോഗിക്കാറെയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ IT പുലികൾ ഈ സൌരഭ്യം വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചതിനു് പെരുത്തു് നന്നി പറയട്ടെ.

Breath IT എന്നു പറയുന്നുതിന്റെ അർത്ഥം വളരെ തന്ത്രപരമായി തന്നെ പലിച്ചിരിക്കുന്നു.  ഇതു് ഉണ്ടാക്കുന്നവനും, കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരും എന്നും screen printing ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ രാസവസ്തുക്കൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നു ചിലർ വെറുതെ പറയുന്നുണ്ടു്.

നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ തകർക്കാൻ അമേരിക്കയും, ഇസ്രായെലും,  നടത്തുന്ന  വെറും കുതന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമാണു് എന്നു തിരിച്ചറിയുക.എത്ര സുന്ദരമായ environmental policy, അല്ലെ?

ഈ വൃത്തികെട്ട അമേരിക്കകാരു് പറയുന്ന ആന വിഢിത്തരങ്ങൾ നോക്കു. 

SECTION VI- HEALTH HAZARD DATA
INHALATION HEALTH RISKS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE:
Inhaled: May cause irritation of the upper respiratory tract.
SKIN AND EYE CONTACT HEALTH RISKS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE:
May irritate and burn the eyes, may cause skin dermatitis.
SKIN ABSORPTION HEALTH RISKS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE: None known.
INGESTION HEALTH RISKS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE: May cause nausea, diarrhea and gastrointestinal
disturbances.
HEALTH HAZARDS (ACUTE AND CHRONIC):
Acute : May cause irritation of the eyes, upper respiratory tract, mucous membranes and skin.
Chronic : May cause irritation of the eyes, upper respiratory tract, mucous membranes and skin.
CARCINOGENICITY: Yes NTP CARCINOGEN: Yes IARC MONOGRAPHS: Yes OSHA REGULATED: Yes
MEDICAL CONDITIONS GENERALLY AGGRAVATED BY EXPOSURE: Preexisting skin conditions.


തീർനില്ല


In addition, standard printing inks used in screen printing contaminate the environment with 1.5 million gallons of plastisol a year. Plastisol contains PVC (polyvinyl chloride) which releases dioxins, one of the most toxic and carcinogenic chemicals known to science.

എന്നു യവമ്മാരു പറയണു്. അതു് അമേരിക്കകാരമ്മാരായതു് കൊണ്ടു നമ്മൾ എന്തിനു വിശ്വസിക്കണം. വെറും കള്ളം.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
IC PLASTISOL INKS.pdf - SCREEN PRINTING INKS MSDS GUIDE
Background on risk assesment for screen reclamation processes: Screen Printing CTSA
Environmental Impact

Wednesday, October 13, 2010

How to deal with dim-witted morons who add your email address and send them to you

How to deal with dim-witted morons who add your email address and send them to you.

So that everyone and their buddies will be able to send you shitload of wedding invitations, congratulatory messages, junkmail, etc.


a) In Gmail click on Settings
b) Cick on Labs
c) Enable Canned Responses.
e) Compose a mail with a message you wish to send to these idiots.

something like this.
  This is an automated response. You have previously sent  messages to my email with multiple email addresses in the TO address field.  You are probably too daft to know the difference between To, Cc, and Bcc. (Ever heard of Google Search Engine. Try it sometime and learn a few things besides searching for porn.) 
  Adding every tom dick and tintumon in the To field is a rather stupid way to communicate to mutual strangers. Just because you know A and B does not mean A knows B. Am I making any sense to you now? 
  This practice also happens to breach email privacy laws in several civilized countries, BTW,  I have no fucking clue as to which cave you live in. Individuals and/or trojan software in any of the recipients computers' can harvest email addresses and forward them to unscrupulous spammers. How shitty would that be?  Of course you wouldn't care would you?
  Worst of all; they would send even more ridiculous and uninteresting emails to me. Increasing in Geometric Progression. Too complicated for you? Let me make it much simpler. It would in effect be a sort of a multi-level email bombarding mechanism. I value my time and yes I do pay for the bandwidth and server space.  Yes moron, Google does charge for server space if you are using Google Apps. 
  So your emails in future will be trashed. And no future communication from your email will be entertained. 
  In future try to use Bcc instead of TO and CC to send emails to multiple recipients. 
  Thank you

d) Next to Attach you will now see a new drop down menu called Canned Responses Click on it and choose "Save"

e) Choose the email that you wish to respond to with the above email every time the moron communicates with you.


f) Click on More Actions (top right) >  Filter Messages Like This >  Next Step > Choose the canned response you typed above. You may add multiple morons by simple seperating email addresses with OR like this:
moron1@gmail.com OR dimwittedasshole@gmail.com OR compulsiveforwarder@gmail.com 


Thats all.Now every time these  idiots send you crap an email will automatically respond with the Standard rejection mail.Cheers

Tuesday, October 12, 2010

My dear Christian

Dear Friends.
Some of you may be aware that on 30th September my Bible site posted a notice of suspension of service due to lack of funds to pay for hosting. Since then I have been inundated with emails of support and sympathy. I wish to sincerely thank everyone for you  kindness. Some have sincerely appologised for the lack of a credit card while others have offered to wire the funds to me.

First, let me explain why I do not wish to personally handle any funds in this regard:

The hosting company which hosts the bible charges 358 US dollars for a three-year period. I have implemented an automatic billing and payment recovery system with Paypal. Every time the bill is due the amount will be deducted from the Paypal account without human intervention. I set up this system in the hope that it will continue even after my time. Ever since I setup a PayPal donation link in Sept 2009, I have received USD 50.

Despite the fact that I have over a 100 online friends and about 50 clients from my advertising agency firm, I have I never asked them to sponsor this project in the last 6 years. I strongly believed that those who found this website useful would gladly contribute at least a couple of dollars a year for its upkeep. As you can see, I was obviously wrong, but I do not hold anyone personally responsible for our collective complacency to such projects.

I did give the matter some serious thought before coming to a decision to request public funds. You should realize that my attachment to this project is purely academic and not the least bit spiritual. USD358 is certainly an amount I can continue to pay for another three years as I have been doing in the past, but the question that came to my mind is how long should I personally finance a service for the benefit of my God fearing Christian brothers. Hence, as a matter of principle there was no more need to spend my personal funds on a project which could very well be put to use on other projects.

When I realized the website was not generating revenue to meet even hosting charges, through ads or from visitor contributions, the decision to stop funding came quite naturally.

The Malayalam bible will certainly not disappear from the internet just because of an individual or his website. The entire content will still be available on Wikisource, although the latest corrections and "Red Letter" verses will be missing. The content has already been given, with a few new corrections, to several parishes and Christian groups for further development, web hosting and print publication. Most of them will give credit to my effort, and I am forever grateful for their kindness. The site has been available for free all these years, but once it leaves my control I will not be able to ensure its freedom.

The deadline for renewal of the server space is November 15. If I do not receive the required amount, I will be forced to shut down the bible site completely. It is certainly unfortunate that it has come to this end. What pains me most is that I had hoped I would find at least a few individuals in a span of three years to pay the hosting charges. I was wrong. So terribly wrong.