Thursday, December 27, 2007

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനവും ക്രിസ്തുമസ്സും.

ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശങ്ങൾ വന്നടിയുന്ന ദിനങ്ങളാണല്ലോ. ക്രിസ്തുമസ് എത്രത്തോളം ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പലരും ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ക്രിസ്തു December 25-നാണോ, January 7-നാണോ ജനിച്ചത് എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുമസ് ആചരിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ എന്നും ചിലർ ചോദിച്ചു. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജിവിക്കുക. സത്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. ക്രിസ്തുമസ് ആചരിക്കുകയോ ആചരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ആചരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യാം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ പ്രാധമിക ആധാരം സത്യവേദപുസ്തകമാണു് എന്നാണു പറയപ്പെടുന്നതു്. അതിൽ ഇല്ലാത്ത ആചാരങ്ങളാണു് ക്രിസ്തുമസ് എന്ന പേരില് ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന പല ചടങ്ങുകളും. ക്രിസ്തു ജനിച്ച തീയതി ബൈബിളിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ക്രിസ്തു ജനിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയും കുറവാണു് എന്നു് പല പണ്ഠിതവൃത്തങ്ങളും പറയുന്നു. പ്രധാനമായും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

  ലൂക്കാസ് 2:7 അവൾ ആദ്യജാതനായ മകനെ പ്രസവിച്ചു, ശീലകൾ ചുറ്റി വഴിയമ്പലത്തിൽ അവർക്കു സ്ഥലം ഇല്ലായ്കയാൽ പശുത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി.
  2:8  
  അന്നു ആ പ്രദേശത്തു ഇടയന്മാർ രാത്രിയിൽ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ കാവൽകാത്തു വെളിയിൽ പാർത്തിരുന്നു.
യെരുശലേമിൽ ഡിസംബർ മാസം മഴക്കാലമാണു്. ആട്ടിടയന്മാർ ഈ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ ആട്ടിനെ പുറത്തിറക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണു്. മാത്രമല്ല ബെത്ലഹേമിൽ നിന്നും നസറത്ത് വരെ 110 കി.മി ദൂരം ഉണ്ട്. പൂർണ്ണഗർഭിണിയായ  മറിയ കൊടും തണുപ്പിൽ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയം ഉണ്ട്.

ക്രിസ്ത് ജനിക്കുന്നതിനും മുമ്പ് റോമക്കാര്‍ ആചരിച്ചിരുന്ന ആചാരമാണു് Saturnalia . ഇന്ന് ഡിസംബര് 25-നു ആചരിക്കപ്പെടുന്നത്.

ജനുവരി മാസത്തില് പൂജാഗിരികളായ (Pagan) റോമാക്കാര് സന്ദേശങ്ങള് കൈമാറിയിരുന്നു. ഈ ആചാരം ക്രിസ്തുമസ് (Christmas Cards) സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറി .
1223-ലാണു St. Francis (of Assisi) ഉണ്ണിയേശുവിന്റെ Nativity Scene-ന്റെ രൂപങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.
പൂജാഗിരികൾ ആചരിച്ചിരുന്ന പുരാതന ആഘോഷങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ  ആദ്യകാല ക്രസ്തവ സഭകൾ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ടെർട്ടൂളിയാനുസ് ഈ വിഷയത്തേക്കുറിച്ച് അനേകം ലേഖനങ്ങള് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
പൂജാഗിരികളായ റോമാക്കാര് ആചരിച്ചിരുന്ന സാറ്റുര്ണാലിയ എന്ന ആഘോഷമാണു ഇതു. December 21-നാണു് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിവസം. സൂര്യന്റെ തിരിച്ചു വരവു് അഘോഷിക്കുന്ന ഈ ദിനം റോം ആസ്ഥാനമാക്കിയ കത്തോലിക്ക സഭ ക്രൈസ്തവ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു്. ഈ ദിനങ്ങള്‍ ജനം കൂത്താടി ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. Emperor Justinian AD 529 ആണു Dec 25 അവധി ദിവസമായി പ്രഘ്യാപിച്ചതും ക്രൈസ്തവ ആചാരമാക്കി പുനര്‍നാമകരണം ചെയതും. അങ്ങനെ Festival of the Sun, Festival of The Son ആയി മാറി. ദൈവവിരുദ്ധമായ ഒരു ദിനത്തെ ദൈവീകമാക്കി മാറ്റി.
ബൈബിളില്‍ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരുടെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കു:
യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അദ്ധ്യായം : 1
  1:13 ഇനി നിങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായുള്ള കാഴ്ചകൊണ്ടുവരരുതു; ധൂപം എനിക്കു വെറുപ്പാകുന്നു; അമാവാസ്യയും ശബ്ബത്തും സഭായോഗം കൂടുന്നതും--നീതികേടും ഉത്സവയോഗവും എനിക്കു സഹിച്ചുകൂടാ.
  1:14 
  നിങ്ങളുടെ അമാവാസ്യകളെയും ഉത്സവങ്ങളെയും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു; അവ എനിക്കു അസഹ്യം; ഞാൻ അവ സഹിച്ചു മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
ബൈബിളിൽ മൂന്ന് ജന്മ ദിന ആഘോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നു. മൂന്നും ദുരന്തങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുന്നു.
1) ഉല്പത്തി പുസ്തകം 40-ആം അദ്ധ്യായത്തില് യോസേഫ് സ്വപ്നം വിവരിച്ച പ്രകാരം അപ്പക്കാരുടെ പ്രമാണിയെ (Pastry chef !) ഫറവോന്റെ തിരുനാളില് (ജന്മദിനത്തിനു) തന്നെ വധിച്ചു.
2) മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അദ്ധ്യായം 14-ല്

  14:6 എന്നാൽ ഹെരോദാവിന്റെ ജനനദിവസം ആയപ്പോൾ ഹെരോദ്യയുടെ മകൾ സഭാമദ്ധ്യേ നൃത്തം ചെയ്തു ഹെരോദാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു.
  14:7 അതുകൊണ്ടു എന്തു ചോദിച്ചാലും അവൾക്കു കൊടുക്കും എന്നു അവൻ സത്യംചെയ്തു വാക്കുകൊടുത്തു. 

  14:8 അവൾ അമ്മയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം: യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ തല ഒരു താലത്തിൽ തരേണം എന്നു പറഞ്ഞു.

  14:9 രാജാവു ദുഃഖിച്ചു എങ്കിലും ചെയ്ത സത്യത്തെയും വിരുന്നുകാരെയും വിചാരിച്ചു അതു കൊടുപ്പാൻ കല്പിച്ചു;
  14:10 ആളയച്ചു തടവിൽ യോഹന്നാനെ ശിരഃഛേദം ചെയ്യിച്ചു.
3) മൂനാമ്മത്തെ birthday party ഈയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാം അദ്ധ്യായായത്തില് നിന്നുമാണു്.
  1:4 അവന്റെ പുത്രന്മാർ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദിവസത്തിൽ താന്താന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നു കഴിക്കയും തങ്ങളോടുകൂടെ ഭക്ഷിച്ചു പാനം ചെയ്‍വാൻ തങ്ങളുടെ മൂന്നു സഹോദരിമാരെയും ആളയച്ചു വിളിപ്പിക്കയും ചെയ്ക പതിവായിരുന്നു.
  1:5 എന്നാൽ വിരുന്നുനാളുകൾ വട്ടംതികയുമ്പോൾ ഇയ്യോബ് പക്ഷെ എന്റെ പുത്രന്മാർ പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തെ ഹൃദയംകൊണ്ടു ത്യജിച്ചുപോയിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു ആളയച്ചു അവരെ വരുത്തി ശുദ്ധീകരിക്കയും നന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു അവരുടെ സംഖ്യക്കു ഒത്തവണ്ണം ഹോമയാഗങ്ങളെ കഴിക്കയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഇയ്യോബ് എല്ലായ്പോഴും ചെയ്തുപോന്നു.

ആദ്ധ്യായത്തിന്റെ അവസാനം ഈയ്യോബിന്റെ മൂത്ത മകന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിനു തന്നെ പത്തുമക്കളേയും കൊല്ലാൻ ദൈവം സാത്താനെ അനുവദിച്ചു. ബൈബിളിൽ പ്രധാന കഥാപുരുഷന്മാരാണു അബ്രഹാമും, മോശയും, ദാവീദും. "ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്ത്" എന്ന് ദൈവം പലയിടത്തും വിശേഷിപ്പിച്ച അബ്രഹാമിന്റെ ജന്മദിനം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തുപറയുകയോ, അഘോഷിച്ചതായിട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല. മോശയുടെ ജീവിതവും പ്രവൃത്തികളും വിശദീകരിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മ ദിനം പോലും ബൈബിളിൽ പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണു്.
ബിബിളിൽ ജന്മദിനാഘോഷം പാടില്ല എന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും അനുകൂലമല്ല എന്ന് അനുമാനിക്കാം. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം അഘോഷിക്കണമായിരുന്നു എങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ക്രിത്യമായ തിയതികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ദിനം ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ദിനം ആചരിക്കാനും പറയുന്നു.

പുറപ്പാടു പുസ്തകം അദ്ധ്യായം : 12:1-2
സംഖ്യാപുസ്തകം അദ്ധ്യായം : 9:1-5
ലേവ്യപുസ്തകം അദ്ധ്യായം : 23:4-5
മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം അദ്ധ്യായം : 26:2

ഇത്ര വ്യക്തമായി പലയിടത്തും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണദിനം ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടും പെസഹ ദിനത്തെക്കാൾ ക്രിസ്തുമസാണു് ഇന്ന് ആചരിക്കപെടുന്നത് . ക്രിസ്തുമസിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് അനവധി Christian Encyclopaedia കളിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതല് വിവരങ്ങള് നിങ്ങള് തന്നെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തു.

എല്ലാവർക്കും എന്റെയും കുടുംബത്തിന്റേയും Happy New Year !!!

Tuesday, December 25, 2007

"മൈ ബ്രദര്‍‍, യുവര്‍ ഫാദര്‍ "

അമ്പത് വയസുകാരനായ ചക്കോച്ചന്‍, Time keeper മൂത്ത് accountant ആയ ഭാഗ്യവാനാണു്. കണക്ക് നോക്കുന്ന പണി പോയിട്ട് ഇം‌ഗ്ലീഷ് പോലും സംസാരിക്കാന്‍ അറിയാത്ത ഒരു പാവമായിരുന്നു. ദുബൈയി ആസ്ഥാനമാക്കിയ ഒരു പ്രമുഖ യൂറോപ്പ്യന്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലിനോക്കുന്നു. മാറി മാറി വന്ന് മാനേജര്‍മാരുടെ മുന്നില്‍ ചെന്നു പെടാതെ Ras al Khaimahയിലും Abu Dhabiയിലും ഉള്ള site officeകളിലായി അല്പം ഹിന്ദിയും മലയാളവും mix masala ആക്കി തട്ടിയും മുട്ടിയും Head office കാണാതെ 2 വര്ഷം ഒളിച്ച് ജീവിച്ചു.

ചക്കോച്ചന്റെ കഷ്ടകാലത്തിനു് ദുബൈ head officeലേക്ക് promotion ഓടുകൂടി സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി. പുതിയ മാനേജര്‍ ഇരിക്കുന്ന അതേ Floorല്‍ തന്നെയായിരുന്നു ചാക്കോയും. അതി ഭീകരനും, ക്രൂരനും, സര്വോപരി ക്രോദിഷ്ടനുമായയിരുന്നു പുതിയ മാനേജര്‍.

ചാക്കോച്ചന്‍ അദ്ദേഹത്തെ സോപ്പിട്ട് തണുപ്പിക്കാന്‍ നടത്തിയ ശ്രമമാണു് ഈ കഥ.

ചില പേപ്പറുകള്‍ ഒപ്പിടാനായി ചാക്കോച്ചന്‍ മാനേജറിന്‍റെ മുറിയില്‍ കയറി ചെന്നു. അദ്ദേഹം ഫയലുകള്‍ തുറന്ന് വായിച്ച് തുടങ്ങി. ജര്‍മ്മന്‍കാരനായ മാനേജറിന്‍റെ കഴുത്തില്‍ ഒരു സ്വര്‍ണ്ണ കുരിശ്ശ് തൂങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച്. ചാക്കോച്ചനു് സമാധാനമായി. മാനേജിറിനെ സോപ്പിടാന്‍ ഒരു വിഷയം ഒത്തികിട്ടിയ സന്തോഷം ചാക്കോച്ചന്‍ അടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

അറിയാവുന്ന ആങ്കലയത്തില്‍ ചക്കോ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വെച്ച് കാച്ചി : "സാര്‍ മൈ ബ്രദര്‍‍, യുവര്‍ ഫാദര്‍ :) "

മാനേജര്‍ അന്തംവിട്ട കാട്ടുപോത്തിനെപ്പോലെ ചക്കോയെ നോക്കി. "Excuse me, What did you say? >:("

ചക്കോ അല്പം സംശയത്തോടെ വീണ്ടും: "സാര്‍ ഇന്‍ ജര്‍മ്മനി മൈ ബ്രദര്‍ര്‍ര്‍ര്‍ര്‍, യുവര്‍ ഫാദര്‍. :\ "

മനേജറിനു കാര്യമായിട്ട് കലി ഇളകി, കസേരയില്‍ നിന്നു് എഴുനേറ്റ് ഒച്ചത്തില്‍ സേക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചു. മലയാളി സെക്രട്ടറി മുറിയില്‍ ഓടി വന്നു്.
മനേജര്‍: "What is this man blabering on about?, ask him in your language."

Secretary ചക്കോച്ചനെ കൂട്ടികൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി ചോദിച്ചു: "ചക്കൊ സാര്‍, എന്ത പ്രശ്നം?"
ചക്കോ: "എന്‍റെ മൂത്ത ചേട്ടന്‍ Fr. Ignatius ജര്‍മ്മനിയില്‍ പള്ളീലച്ചനാണെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് അയ്യാള്‍ക്ക് പിടിച്ചില്ല. അതിന ഇങ്ങനെ തുള്ളുന്നത്"
Secretary മാനേജറിനോടു കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും മാനേജറിനു ചാക്കോച്ചനെ head officeല്‍ നിന്നും ചവിട്ട് site officeലിട്ടു. ചക്കോ Site officeകളില്‍ ഇപ്പോഴും ഒളിച്ചും പാത്തും ജോലിച്ചെയ്യുന്നു.

note: ഇത് നടന്ന സംഭവമാണു് പേരു് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

എന്തോന്ന് piracy ?

നാല്‍ കാശുണ്ടാക്കാനാണു് കടം വാങ്ങി കാശു് മുടക്കി കട ഇട്ടത്. ഇപ്പോള്‍ ദാണ്ടെ software copy ചെയ്യാന്‍ പാടില്ലാന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോ മാരണങ്ങള്‍ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. Pirated Software കാരണം എന്തെല്ലാം നല്ല കാര്യങ്ങളാണു നാം അനുഭവിക്കുന്നതെന്ന് നാം മനസിലാക്കണം.
1) പയ്യമ്മാരെല്ലാം നാടു വിട്ട് അമേരിക്കന്‍ MNC കളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്നു.
2) ഭാരതത്തില്‍ സ്വന്തമായി technology development ചെയ്ത് സ്മയം കളയുന്നില്ല.
3) പിള്ളേരെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ മങ്ക്ലീ.. അല്ല ഇം‌ഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
4) കാശു മുടക്കാതെ Software സൌജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു.
5) Software developersനു പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ച് വിലപ്പെട്ട സമയം കളയണ്ട.
6) നല്ലവരായ വിദേശ കമ്പനികള് കാശുണ്ടാക്കുന്നു്.

ഇനിയും നാലഞ്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട്. സമയം നഹി നഹി.

ഇപ്പോഴ് ഇതാ ഇന്ത്യാക്കാരെ നാണം കെടുത്താനായി ഇതാ 2007ല്‍ IDC Global Software Piracy Study Report പ്രകാരം നാട്ടില്‍ software Piracy 71% ശതമാനം ആണെന്നും $1,275,000,000 (!!!!) പ്രതി വര്ഷം നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നും. ഇവന്മാര്‍ ആര ഇതൊക്കെ പറയാന്‍. അദ്യം ഇതുപോലുള്ള വിദേശ കമ്പനികളെ നാട്ടില്‍ നിന്നും ഓട്ടിക്കണം. ഇതെല്ലാം ചുമ്മ വെറുതെ പറയുന്നതായിരിക്കണം.

നമുക്കില്ലാത്ത വിവരം ഇവമ്മാര്‍ക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. നമ്മള്‍ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഭാരതീയരല്ലെ !! മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ ഇന്ത്യാക്കാരാണു് എന്നുള്ളത് ഇവന്മാര്‍ക്കറിയില്ലല്ലോ. ( മറ്റെ email നിങ്ങള്‍ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. (Nasa യില്‍ 95% ഇന്ത്യാകാരണെന്നും google 80% തിരുവനന്തപുരത്ത് പുന്തുറക്കാരാണെന്നും )

നമുക്ക് എന്ത് കോപ്പായാലും പ്രശ്നമല്ല. നമുക്ക് സൌജന്യമായി ഇന്ന് ഇപ്പോള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ മറ്റെ പടം കാണണം. (നാളെ കമ്പുട്ടറും കോപ്പും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോള്‍ എല്ലാവരും brain wave technology ഉപയോഗിച്ചല്ലെ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത്.) അതിനു് ഏത് മാര്‍ഗമായാലും സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ എന്ത തെറ്റ്?

Piracy തടയണമെങ്കില്‍ വെറുതെ Pan-India anti-piracy Hotline number 1600 11 0033 ല്‍ വിളിച്ചാല്‍ പോരെ, വെറുതെ ദൂരെനിന്നു് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന്‍ പ്രതിഭലം 5 ലക്ഷമാണു് !!. Raidന്‍റെയൊന്നും ഒരു ആവശ്യവുമില്ല.

തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ വര്ഷം തേങ്ങ വിളവ് അല്പം കുറവാണു്, കൊല്ലത്തു നിന്നും സൌജന്യമായി തെങ്ങി കയറി തേങ്ങ അടര്ത്താന്‍ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടി ഹര്ത്താലിനു തയ്യാറാവുകയാണു്. അല്പം തിരക്കിലാണു്.

Saturday, December 22, 2007

2007ല്‍ പോടങ്ങള്‍ പിടിച്ച വേറെ ചില്ല അണ്ണമ്മാര്‍.

എനിക്കി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ വര്ഷത്തെ (ചില) നല്ല ചിത്രങ്ങ്. അഭിനന്ദനങ്ങളും പരാമര്‍ശങ്ങളും അതത് അണ്ണന്മാരുടെ ബ്ലോഗില്‍ ആവാം. :) (in no particular order of preference)

സപ്തന് by ദിവ (Slooby)കിന്‍‌കാകുജിയപ്പാ by വക്കാരിമഷ്‌ടാവെള്ളച്ചാട്ടം by saptavarnangalകേരനിരകളാടും... by കുട്ടുമോളൂട്ടി by Thulasi'' പ്രതീക്ഷ '' by ...പാപ്പരാസി...സ്നാനം by പച്ചാളംമഴയുടെ സംഗീതം കേട്ട് by നവരുചിയന്‍വെള്ളി കൊലുസുകള്‍ തുള്ളി തുള്ളി ..( ബോണകാട് വെള്ളച്ചാട്ടം . തിരുവനന്തപുരം ) by നവരുചിയന്‍സാമ്രാജ്യത്വം: കാപ്പിറ്റോള്‍ വഴി by യാത്രാമൊഴിവാര്‍ദ്ധക്യത്തിന്റെ പുഞ്ചിരി - ഫോട്ടോപോസ്റ്റ് by അപ്പു
Wednesday, December 12, 2007

UAE Time :)

സ്ഥിരം കാണാറുള്ള quartz വച്ചുകള്‍ കണ്ട് മടുത്തവര്‍ക്ക് ഒരു Automatic wristwatch with UAE Time.

Fully re-constructed in Adobe Flash.Action Script below


onClipEvent (load) {
// change these values to offset From GMT.

HourOffset = 4;
MinuteOffset = 0;
}
onClipEvent (enterFrame) {
var today_date:Date = new Date();
today_date.setHours(today_date.getUTCHours()+HourOffset);
today_date.setMinutes(today_date.getUTCMinutes()+MinuteOffset);
SlowSeconds = today_date.getSeconds();
// The Date is changed here
DateMC.thisDate = (today_date.getDate());
Minutes = today_date.getMinutes();
Hours = today_date.getHours();
Seconds = today_date.getSeconds();
if (Hours>12) {
Hours = Hours-12;
}
if (Hours<1) {
Hours = 12;
}
Hours = Hours*30+int(Minutes/2);
Minutes = Minutes*6+Seconds/10;
Milliseconds = today_date.getMilliseconds();
SlowSeconds = (Seconds*6)+(Milliseconds/160);
// The Hands are controlled here
MinuteHand._rotation = Minutes;
HourHand._rotation = Hours;
SecondHand._rotation = SlowSeconds;
}