Friday, September 25, 2009

കുടിവെള്ളം

ബ്രിട്ടനും ജപ്പാനും പിച്ച കൊടുക്കുന്ന പണം അവരുടെ ഇന്ത്യൻ സർക്കാറിന്റെ മച്ചമ്പിമാരും അളിയന്മാരും നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കാശുണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പത്ഥതികൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ധൂർത്തടിച്ചു കളയട്ടെ.

അവർ ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളം കണ്ടെത്തുകയോ, ചുക്രനിൽ ചാരായം വാറ്റുകയോ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നതു് എന്താണു്: സ്വകാര്യമായി പണം പിരിച്ചു മാന്യമായി നടക്കുന്ന കുടിവെള്ള പത്ഥതികൾക്ക് ഉദാരമായ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുക.
global Living

Wednesday, September 23, 2009

പത്രങ്ങൾക്ക് പിഴയ്ക്കുമ്പോൾ -1

അച്ചടി പത്രങ്ങളും ദൃശ്യമാദ്ധ്യമങ്ങളും പത്ര ധർമ്മം മറന്നു വെറും കച്ചവട മാദ്ധ്യമങ്ങൾ ആയി അധപതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതു് പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. പക്ഷെ നുണകഥകൾ വാർത്തയാക്കി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവറ്റകൾ വെറും തറയിൽ നിന്നും കൂതറയയായി പോകുന്നു.

ഒരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ നിചസ്ഥിതി പരിശോധിക്കേണ്ട സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും ഇല്ലാത്ത ഉണ്ണാക്കന്മാരാണു് ഈ അലുകുലുത്തു് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വാർത്തകൾ   കിളച്ചുമറിക്കുന്നതു്.

Twitterഉം Facebookഉം Blogഉം പ്രചാരത്തിലുള്ള ഈ കാലത്തു് അച്ചടി പത്രങ്ങൾ അപ്രസക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണു് ഇതുപോലുള്ള ഗുണ്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഉള്ള പേരു് പോലും കളയുന്നതു്.

ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോൾ മുന്നിൽ ഉള്ള രണ്ടു വാർത്തകൾ ഇവയാണു്.

ഉദാഹരണം 1.
"സിയാബ്‌" എന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചു നമ്മുടെ ബൂലോകം എന്ന blogൽ വന്ന അന്വേഷണ കുറിപ്പ് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു. മലയാള പത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയാത പോയ കർമ്മം ബ്ലോഗുകൾ അതി സമർത്ഥമായി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിനു് ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം കൂടിയാണു്.

ഉദാഹരണം 2.

googleൽ വെറും ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മനസിലാക്കാവുന്ന ഒന്നാണു് ഈ വാർത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥ.
ഹന്നാൻ ബിന്ത് ഹാഷിം എന്ന കുട്ടിയുടെ "അത്ഭുത പ്രതിഭ"യാണു് വാർത്ത. മതൃഭൂമിയാണു് ഈ വാർത്ത അവതരിപ്പിച്ചതു്. വാർത്തയുടെ നിചസ്ഥിധി ഇവിടെ

എല്ലാ വാർത്തയും ഇതുപോലെ അന്വേഷിച്ചു തപ്പിയെടുക്കണം എന്നു പറയുന്നതും ശരിയല്ല. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നല്ല പത്രപ്രവർത്തകന്റെ കിഡ്ണി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങണം.

ഉദാഹരണം. മാളികവീട്ടിൽ ചെല്ലപ്പൻ ആശാരി അന്തരിച്ചു എന്ന വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ പത്ര പ്രവർത്തകൻ ഈ വാർത്ത ശരിയാണോ എന്നു forensic lab report അന്വേഷിച്ചു പോകണം എന്നു പറയുന്നതു് ശരിയല്ല. പക്ഷെ Albert Einstine കണ്ടെത്തിയ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്നു ഒരു 15 വയസുകാരി പറയുമ്പോൾ അതു് ഏതെങ്കിലും സർവ്വകലാശാലയിലെ Department of Physics Professorഉമായി phoneൽ വിളിച്ചു "ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ സാർ" എന്നു ചോദിക്കാമായിരുന്നു. ഓഹ് അതെങ്ങന. ഇങ്ങനെ ഒരു Department നെ പറ്റി മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടു വേണ്ടെ.

Monday, September 14, 2009

Quality of our Democracy

Gandhi park, Chalai, Trivandrum
Gandhi park, Chalai, Trivandrum
I wrote this comment on the Facebook Page of Koyamparambath Satchidanandan
There has to be a fundamental shift in the way we Indians perceive


the Government. Our nation was gripped in servitude to some form of superiority. Be it the feudal upper castes or land lords and kings. This sense of servitude was an advantage to the foreign traders who latter saw the opportunity and became imperial occupiers. Today our nation suffers from the very same sense of servitude and submission to a distant higher authority.

The manifestation of the factor can be seen when we see how people clearly distinguish politics and politicians as an external superior entity, far removed from the lives of the general public. The fact that the entire democratic process is meant to represent the interests and goals of the people seem to be a distant concept. It is sad that the concept of "Them" and "Us" still perssist even within our democracy. It is we who elect these men and women to parliament in the first place. Centuries of unquestioned servitude to the superiors have simply blinded our vision of corruption and abuse.

Change in the form of an amendment of the Constitution is in order. It should be a constitutional crime not to vote for the parliamentary election. Those who do not partake in this democratic process should be levied extra taxes or something to that effect. I would like to draw on some ancient Platonic concept of democracy when I say this: Those with more dependants should be allotted that many number of votes as well. Since one adult individual represents the interests of several minor individuals.

The quality of our democracy varies from state to state. A large portion of our elected representatives are either corrupt, unqualified or under-qualified to effectively execute the job. Those who elect these individuals to power are also not exactly the 40% or so educated ones from our country. Hence the resulting picture at the parliament is a poor representation of our great nation. On the whole the performance of the Indian parliament ranges between mediocrity and a C-class tamil comedy. It is high time some tangible effort is made to increase the quality of our democracy by incentives and, if necessary, taxes.