Sunday, September 19, 2010

ഇം‌ഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണം - പാഠം 2

സംസാരമാണു് ആദ്യമുണ്ടായതു്, വിനിമയം രേഖപ്പെടുത്താനാണു് ലിപികളും, അക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ടായതു്. എന്നാൽ സ്വന്തമായ ലിപി ഒരു ഭാഷക്കും അത്യവശ്യവുമല്ല. ലിപി കടമെടുത്തു് വളർന്ന അനേകം ഭാഷകൾ ഇന്നും നിലനിൽന്നുമുണ്ടു്.

ലിപിയും ഭാഷയുമൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ ലേഖന പരമ്പരയുടെ വിഷയം.

അന്യ ഭാഷ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണു് ശരിയായ ഉച്ചാരണം. ഇതു മലയാളിക്ക് മാത്രം ഉള്ള പ്രശ്നമാണെന്നു കരുതുന്നതും തെറ്റാണു്.

ഒരു ഭാഷ പലപ്പോഴും വായിച്ചു പഠിക്കുന്നവർ പദങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കായി ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴാണു് പലപ്പോഴും ഉച്ചാരണങ്ങൾ ശരിയാകാതെ വരുന്നതു്. പദങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന വിശ്രമ സമയം അർത്ഥവും ആശയവും മനസിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാകാം ഇതു് സംഭവിക്കുന്നതു്. ഭാഷ പുസ്തകം വായിച്ചു പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം ഗുരുതരമാവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല അവസരം ആ ഭാഷ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ കൂടുന്നതു് നല്ലതാണു്. ആ ഭാഷയിൽ നിർമ്മിച്ച സിനിമകൾ, talk shows മുതലായവ കാണുക. ഇതുവഴി സാധാരണ ജനങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന പദങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും പഠിക്കാനും കഴിയും.

പദങ്ങൾ വെവ്വേറെ ഉച്ചരിക്കാതെ വരികൾ ഉച്ചരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതാണു് എപ്പോഴും നല്ലതു്:
"I would like a mug of hot chocolate please" 
ഈ വരി ഇം‌ഗ്ലീഷിൽ ഉച്ചരിക്കേണ്ട വിധം ഇപ്രകാരമാണു്.

"aiwudlaik amug of hotchocolateplees"

എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ളത്ര ഇടവേളകൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണു്: എഴുത്തിൽ ഉള്ളതുപോലെ പദങ്ങൾക്ക് ഇടവേളകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ  ഉച്ചാരണം വികൃതമാകും. അതിനാൽ പദങ്ങൾ കൂട്ടിചേർത്ത് പ്രയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

എഴുതിവെച്ച ഇം‌ഗ്ലീഷ് വരികൾ മലയാളികളായ സിനിമ നടന്മാർ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും ഇതേ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിടുന്നു. ഉദാഹരണം "I want a blue shirt" എന്നതു് ഇം‌ഗ്ലീഷ് പഠിച്ച വ്യക്തി ഇപ്രകാരം ഉച്ചരിക്കും "ഐവാണ ബ്ലൂ ഷ[ഴ്]ട്ട്". "ഐ-വാണ്ട്-ഏ-ബ്ലൂ-ഷർട്ട്" എന്നു പിരിച്ചു ഉച്ചരിച്ചാലും English തന്നെയാണു്, പക്ഷെ സ്ഥിരമായി English സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ പറയുകയില്ല എന്നും, അതു് വെറും കൃതൃമമാണെന്നു് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോനുകയും ചെയ്യും.

Note:ഇം‌ഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്ന പാളിച്ചകളെ ഉദാഹരണ സഹിതം വിശതീകരിച്ചതാണു് അല്ലാതെ മലയാള സിനിമയെ പരാമർശിച്ചതല്ല.

ഇം‌ഗ്ലീഷ് ഉച്ചാരണം - പാഠം 1

Letter "O"
സമമായ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ രണ്ടു ഭാഷകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നതു് അപൂർവ്വമാണു് അതുകൊണ്ടു തന്നെ പദങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണങ്ങൾ മാറിപ്പോകാനുള്ള സാദ്ധ്യത വളരെ കൂടുതലാണു്.
ഇം‌ഗ്ലീഷിൽ Roadഉം, Rodഉം, Radഉം മലയാളത്തിൽ വേർതിരിച്ച് എഴുതാൻ വളരെ പാടാണു്. അതുകൊണ്ടു തന്നെയായിരിക്കണം ഉച്ചാരണവും ശരിയായി എഴുത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാനും പ്രയാസം.

ഇം‌ഗ്ലീഷിൽ "O" എന്ന അക്ഷരത്തിനു് മൂന്നു വിത്യസ്ത ഉച്ചാരണങ്ങളാണു് ഉള്ളതു്.

Note: "R" ന്റെ ഉച്ചാരണം "ർ" ആയി തന്നെ എഴുതുകയാണു്. ഇതു് ഒരു ചിന്ന "ഴ" ആയി ഉച്ചരിക്കുന്നതാണു് കൂടുതൽ ഉചിതം.

1) Soon (സൂൻ), Moon (മൂൺ), Broom (ബ്രൂം).
2) Rhode, Rode, Road (രോഡ്). Abode (അബോഡ്), Port (പോർട്ട്), Boat (ബോട്ട്), Borne (ബോർൺ), Bone (ബോ)

മൂന്നാമതു് ഒരു സ്വരം കൂടിയുണ്ടു്, ഈ ഉച്ചാരണത്തിനു് മലയാളത്തിൽ സമമായ ഉച്ചാരണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടു് പലരും തെറ്റായ ഉച്ചരിക്കുന്നതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടു്.

3) Don, Gone, Rod, Bond, Pond,

"ആ"ക്കും "ഒ"ക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്വരമാണു് ഇവിടെ "O" ഉച്ചരിക്കേണ്ട വിധം. (തിരുവനന്തപുരം accentൽ "ചോർ" എന്നു ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ "ഓ" എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ ഉച്ചരിക്കുക.The Letter A
ഇം‌ഗ്ലീഷിൽ "A" എന്ന അക്ഷരത്തിനു് മൂന്നു ഉച്ചാരണങ്ങളാണുള്ളതു്.


1) Hard (ഹാഴ്ഡ്), Barn (ബാഴ്ൺ), Star (സ്റ്റാഴ്), Palm (പാം)

_ഹൃസ്വവമായി ഉച്ചരിക്കേണ്ട സ്വരം square bracketൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടു്_
2) Gate (ഗേ[യി]റ്റ്), Made (മേ[യി]ഡ്), Fate ഫൈ[യി]റ്റ്, Consummate (കൺസ്യൂമേ[യി]റ്റ്),
ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന "[യി]" അതേപടി "ഗെയിറ്റ്, മേയിഡ്, ഫയിറ്റ്, കൺസ്യൂമേയിറ്റ്" എന്നു് ഉച്ചരിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.

മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടു വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട പദങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ശരിയായി എഴുതാനും കുറച്ച് പരിശ്രമിച്ചാൽ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയും.

ഇനി ഉള്ളതാണു് അല്പം വ്യതസ്തമായ ഉച്ചാരണം.
3) Hat, Mad, Ran, Ham, Dance, Act
ഇതു് മലയാളത്തിലെ "അ"യും "ഏ"യും അല്ല. ഈ ഉച്ചാരണം മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണു് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുത.
"ആഹാരം" എന്ന മലയാള പദത്തിന്റെ "അ" എന്ന അക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചു തുടങ്ങുക, ചുണ്ടുകളുടെ രണ്ടറ്റവും അല്പം smile ചെയ്യുന്നതുപോലെ വികസിപ്പിക്കുക, ഇനി "ഏ" എന്ന അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുക. ഇതാണു് ഈ "A".

4) Camera, Bag, Gas
ഈ പദങ്ങൾ പദിവായി "ക്യാമറ", "ബ്യാഗ്", "ഗ്യാസ്" എന്നു് എഴുതുകയും അതേപടി ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്തുവരുന്നുണ്ടു്. ഈ പദങ്ങളെ No3 യിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ അതെ ഉച്ചാരണ രീതിയാണു് സ്വീകരിക്കേണ്ടതു്. "യ" ഒഴിവാക്കിയ വെറുതെ "കaമറ, ബaഗ്, ഗaസ് എന്നു ഉച്ചരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. "അകാര" ചിഹ്നത്തിനു് പകരം "a" ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു് ഉച്ചാരണം സൂചിപ്പിക്കാൻ മത്രമാണു്.

Wednesday, September 15, 2010

I Confess (1953)

1953ൽ ആൽഫ്രഡ് കിച്ച്കോക്ക് സംവിധാനവും നിർമ്മാണവും വഹിച്ച സിനിമയാണു് "I Confess". കുമ്പസാര രഹസ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പാദിരിയുടെ കഥയാണു്.

സിനിമ കൊലപാതകത്തിലാണു് ആരംഭിക്കുന്നതു്. കൊലപാതകി സെമിനാരിയിലെ പണിക്കാരനാണു്. സെമിനാരിയിലെ ചെറുപ്പക്കാരനായ പാദിരിയോടു് ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം അദ്ദേഹം കുമ്പസാരമായി പറയുന്നു. സിനിമയുടെ അവസാനംവരെ ഈ കുമ്പസാര രഹസ്യം പാദിരി സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ എങ്ങനെ ഈ രഹസ്യം പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു് സിനിമയിലെ suspense.

ആദർശ്ശ ശീലനായ പാദിരിയാണു് കഥയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം. ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ

ബൈബിളിൽ യെശയ്യാ 53:7 മത്തായി 18:15 ഇപ്രകാരം രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു.

കഥാനായകൻ പുരോഹിതനാകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണയ ബന്ധം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ശൈലി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണു്. (കുപ്പായം ധരിച്ച ശേഷം അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി കഥയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഐയർലന്റിൽ സിനിമ നിരോധിച്ചു !)

സിനിമയിൽ ഒരിടത്തും എന്തുകൊണ്ടാണു് കുമ്പസാരം പുരോഹിതൻ പോലീസുകാരോടു് പറയുന്നില്ല എന്നു വിശതീകരിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലാത്തവർ ഈ കാര്യം എങ്ങനെ മനസിലാക്കും എന്നു ഹിച്ച്ക്കോക്ക് എന്തുകൊണ്ടു് വിട്ടുപോയി എന്നു മനസിലാകുന്നില്ല.


ഈ ധാർമ്മിക കടമയെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം സിനിമ പൊതുവെ പരാചയപ്പെട്ടതു്.

സിനിമയിലെ High contrast lightingഉം കടുത്ത നിഴലുകളും ചില പ്രത്യേകതകളാണു്. വിത്യസ്തമായ angleകൾ ഹിച്ച്ക്കോക്കിന്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഉണ്ടു്. 

ഹിച്ച്ക്കോക്കിന്റെ മറ്റു ഗംഭീരം സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇതൊരു മികച്ച ചിത്രം ആയിരിക്കില്ല. എങ്കിലും നല്ല അഭിനയവും ലളിതമായ തിരക്കഥയും ഈ സിനിമയെ എന്റെ List സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നു.

Monday, September 13, 2010

വാഹനങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ

വാഹനങ്ങള്‍ കണ്ടു വാഹനത്തിന്റെ ഉടമയെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ ശോഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ചിലര്‍ വാഹനങ്ങളുടെ പുറകില്‍ ചില ചിഹ്നങ്ങള്‍ ഓടിക്കുന്നതു് അവര്‍ ആരാണു എന്നു് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം ആണെന്നു തോന്നിയിട്ടുണ്ടു്. 1)


മലയാളികള്‍
ഒരു നെറ്റിപ്പട്ടം rearview mirrorല്‍ തൂക്കിയിടും.
ഗോപാലകൃഷ്ണനെ dashboardല്‍ പ്രതിഷ്ടിക്കും.

സിന്ദി, ഗുജറാത്തി, മറാത്തികള്‍
കിന്നരിവെച്ച ചുവന്ന തുണി കഷണം rearview mirrorല്‍ തിരുക്കി വെക്കും.
പച്ചമുളകും നാരങ്ങായും നൂലില്‍ കോര്‍ത്ത് കെട്ടിയിടും.

ഇമറാത്തികള്‍ (ഖലീജികള്‍)
Number plateല്‍ ഒരു falconന്റെ ചിത്രം ഒട്ടിക്കും. ദിശ്ദാശ (കന്ദൂറ) ധരിച്ച് ഒരു ബാലന്റെ cartoon ചിത്രം ഒട്ടിക്കും. ഖുറാന്‍ വചനങ്ങള്‍ ഒട്ടിക്കും. "ഞാന്‍ ഒരു ലോക്കല്‍ ആണു്, ചുമ്മ headlight flash ചെയ്യരുതു്. എനിക്ക് ഇവിടെ ചില ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ഒക്കെയുണ്ടു്." എന്ന കാര്യം ധരിപ്പിക്കാനാണു് പലരും ഇതു ചെയ്യുന്നതു്. അറബികള്‍ അല്ലാത്തവരും പുറകില്‍ നിന്നുള്ള Headlight flashing ഒഴിവാക്കാന്‍ ഇതു ചെയ്യുന്നതു് കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

bornagain, new age evangelist.
ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ stylized metal symbol വാഹനത്തിന്റെ പുറകില്‍ ഒട്ടിക്കും. Ichthus എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചിഹ്നം ആദ്യകാല സഭകള്‍ അവര്‍ ക്രൈസ്തവര്‍ ആണെന്നു് മറ്റു് അനുയായികളെ രഹസ്യമായി ധരിപ്പിക്കാന്‍ വീട്ടിലും കതകിലും വരച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു. ഈ ചിഹ്നത്തിന്റെ ചരിത്രം [wikiയി വിശതമാക്കുന്നുണ്ടു്]. ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അതെ അവസ്ഥ ചില രാജ്യങ്ങളില്‍ ക്രൈസ്തവര്‍ നേരിടുന്നതു് കൊണ്ടാകാം ഈ ചിഹ്നം വീണ്ടും പ്രചാരത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്നതു് എന്നു അനുമാനിക്കാം.

കറുത്ത കള്ളികളുള്ള കുഫിയ (ഗത്ര)
സാധാരണ ഫലതീന്‍ വിമോചന സമരത്തിന്റെ അനുഭാവികളാണു ഇതു് സീറ്റിന്റെ head-restല്‍ ചുറ്റിയും, dashboardല്‍ വിതച്ചും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതു്.

ഭഗത് സിംഗിന്റെ sticker.
സീഖ് സമുദായത്തില്‍ പെട്ട് heavy വഹനങ്ങള്‍ (tanker, trailer മുതലായവ) ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവര്‍മാരാണു് ഇതു് വാഹനങ്ങളുടെ doorലും windscreenലും ഒട്ടിക്കുന്നതു്.

പട്ടാണ്‍, ബലൂചി.
partridge, red-watled plover, turnstone തുടങ്ങിയ പക്ഷികളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ heavy വാഹനങ്ങളുടെ പുറകില്‍ കൈകൊണ്ടു് തന്നെ paint ചെയ്തു് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതു് കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. എന്തുകൊണ്ടാണു് ഈ അപൂര്‍വ്വ ഇനം (സാധാരണ ജനങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ചു് കാണാത്ത ചിത്രങ്ങള്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍) പക്ഷികളുടെ ചിഹ്നങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു എന്നു എനിക്ക് മനസിലായിട്ടില്ല.

ഇവിടെങ്ങും campus ഇല്ലാത്ത അമെരിക്കന്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സ്റ്റിക്കറുകള്‍.
ഇതു സാധാരണ സീറിയക്കാരുടെ വാഹനത്തിലാണു് കണ്ടുവരുന്നതു്.
ഒന്നികില്‍ വാഹനം അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും import ചെയ്തു് കൊണ്ടു വന്നിരിക്കണം.
അല്ലെങ്കില്‍ അവിടെ പഠിച്ച വ്യക്തി എന്നു നാലാളിനെ കാണിക്കാനായി ഒട്ടിക്കുന്നതു്.
ഈ വാഹനം traffic jamല്‍ സ്ഥിരം break down ആയിട്ടയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നതു്. American import ആയതിനാല്‍ ഇതിന്റെ radiator ഇവുടുത്തെ ചൂടു താങ്ങില്ല. അതുകൊണ്ടു് വെറുതെ കിട്ടിയാലും വാങ്ങരുതെ എന്നാണു അതിന്റെ അര്‍ത്ഥം.

(Faravahar) Zoroastrian Symbol
സമ്പന്നരായ ഇറാനികളാണു് ഇതു് വാഹനത്തിന്റെ rear-windscreenല്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതു്. പാര്‍സികളും അല്ലാത്തവരും ഇതു ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടു്.

ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളുടെ കൊടികള്‍.
ഒന്നിലധികം രാഷ്ട്രങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ദമ്പദികളുടെ വാഹനം എന്നു അറിയിക്കാന്‍.

updates
ഫിലിപ്പീനോbasketball ഒരണ്ണം എപ്പോഴും പുറകിൽ ഉണ്ടാകും. ഒരു കുരിശും കാണും.

non-Khaleeji arabs
ഒരു barbecue set 4X4ന്റെ cargo യിൽ  ഉണ്ടായിരിക്കും.

Khaleeji Foreign vehicles (Saudi, Qatar, Bahrain)
മണ്ണടിച്ച് paint നശിക്കാതിരിക്കാൻ വണ്ടി മൊത്തം scratch guard spray paint  പൂശിയിട്ടുണ്ടാകും. Weekendൽ മാത്രം ഇതു് ഷാർജ്ജയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണു്.

(ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം ഇതു് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞില്ല. ക്ഷമിക്കൂ.)